logo

20 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Wstrzymanie wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: WPN-I.6402.22.2011.AJ, w sprawie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec chronionych gatunków ptaków i płazów na terenie par
Wstrzymanie wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: WPN-I.6402.22.2011.AJ, w sprawie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec chronionych gatunków ptaków i płazów na terenie par

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 159 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Towarzystwa Ochrony Herpetofauny „Tryton" z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: WPN 1.6402.22.2011.AJ, w sprawie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec chronionych gatunków ptaków i płazów na terenie parku ze Stawami Cietrzewia w Warszawie,

POSTANAWIAM

wstrzymać wykonanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: WPN-I.6402.22.2011 .AJ.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. Towarzystwo Ochrony Herpetofauny „Tryton" zwróciło się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o stwierdzenie z urzędu nieważności oraz o wstrzymanie wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: WPN-I.6402.22.2011.AJ, w sprawie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec chronionych gatunków ptaków i płazów na terenie parku ze Stawami Cietrzewia w Warszawie.

Zgodnie z art. 159 § 1 kpa, organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną zwad wymienionych w art. 156 § 1 kpa. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 kpa jest organ wyższego stopnia.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy z dnia . 3 października 2008 r....

Czytaj całość

 
Powrót
dolina sanu.jpg


Copyright © TOH TRYTON