logo

20 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy RDOŚ wydał nakaz przeprowadzenia działań naprawczych na Dzielnice Ursynów
RDOŚ wydał nakaz przeprowadzenia działań naprawczych na Dzielnice Ursynów

Warszawski RDOŚ wydał nakaz  przeprowadzenia działań naprawczych na Dzielnice Ursynów na zasadach ustanowionych podczas konsultacji z TOH Tryton w latach 2009 i 2010. Rozmowy nie nalaeżały do łatwych a ich wynik stanowi kompromis między naszymi żądaniami a interesem Dzielnicy.

 

Fragment Decyzji

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.493 ze zm., zwanej dalej ,,ustawą szkodową") oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych na Dzielnice Ursynów m.st. Warszawy
z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, na terenie działki o nr ew. 52/8, obręb 1-11-07 stanowiącej zbiornik wodny ,,Moczydło- 2" wraz z jego otoczeniem, na następujących zasadach:

 1. stan do jakiego ma zostać przywrócone środowisko - przywrócenie siedlisk chronionych gatunków płazów: kumaka nizinnego (Bombina bombina), traszki grzebieniastej (Triturus cristatus), rzekotki drzewnej (Hyla arborea), żaby moczarowej (Rana arvalis), żaby jeziorkowej (Rana lessonae), grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus), ropuchy zielonej (Bufo viridis), ropuchy szarej (Bufo bufo), żaby wodnej (Rana kl. esculenta), żaby śmieszki (Rana ridibunda), żaby trawnej (Rana temporaria) i traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris), do stanu umożliwiającego optymalny rozród i funkcjonowanie tych gatunków;
 2. zakres i sposób przeprowadzenia działań naprawczych:
  • obniżenie palisady do poziomu 30 cm poniżej normalnego lustra wody tj. rzędnej 25,85 m ,.O" Wisły - zero warszawskie na odcinku 70% długości linii brzegowej zbiornika (+/- 10%),
  • wykonanie w czaszy zbiornika płycizn o głębokości 10-30 cm poniżej normalnego poziomu lustra wody,
  • ukształtowanie części skarp zbiornika przez wykop gruntu,
  • wykonanie w rejonie oczka wodnego ,,Moczydło 2" dwóch zbiorników o głębokości do 50 cm, okresowo wypełnionych wodą,
  • nasadzenie drzew i krzewów,
  • nasadzenie roślin wodnych.

Termin wykonania prac ziemnych, związanych z zakończeniem okresu rozrodczego płazów, ustala się na jesień (wrzesień - październik) 2012 roku.

Termin zakończenia działań naprawczych -31 maj 2013 roku.

 

Czytaj całość [pdf]


 
Powrót
1.jpg


Copyright © TOH TRYTON