logo

20 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie - ZAGROŻONY
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie - ZAGROŻONY

TOH TRYTON złożył na ręce Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy następujacy wniosek:

 

 

Na podstawie art. 145 par 1 kpa, wnioskuję o:

  1. Wznowienie postępowań  zakończonych prawomocnymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o sygnaturach: WZ 384/11, WZ 383/1 i WZ 382/11.
  2. Przeniesienie - ze względu na rozmiar inwestycji (wielokrotnie  przekroczenie 15 tys. m² powierzchni użytkowej) - postępowania z Urzędu Dzielnicy Wawer do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
  3. Unieważnienie, na podstawie art.: 154, 155 i 156 kpa, dotychczasowych decyzji WZ 384/11, WZ 383/1 i WZ 382/11, 378/11, 379/11, 380/11 oraz 381/11 jako wydanych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
  4. Ponowne rozpoczęcie postępowania w sprawie planowanej inwestycji z uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest prawnie wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoStan faktyczny:

W dniu 25 października 2010 r. w urzędzie dzielnicy Wawer złożono wnioski o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 7/2cz., 11, 52cz., 51/3, 51/4cz. z obrębu 3-13-01 położonej przy ulicy Kosmatki 63, której wnioskodawca jest właścicielem. Inwestycja położona jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Budowa została podzielona na 7 części i na każdą z nich wnioskowano o osobne decyzje o warunkach zabudowy.

Inwestor zamierza na wskazanym powyżej terenie wybudować budynki zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalno-usługowe z częścią biurową wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną. W dniu 18 lipca 2011 r. wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy nr. 378/11, 379/11, 380/11 oraz 381/11, od których odwołanie złożyły strony postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło powyższe decyzje, ze względu na szereg uchybień formalnych oraz proceduralnych mających znaczący wpływ na końcowe rozstrzygnięcie postępowania w efekcie czego postępowanie zostało wszczęte od nowa. Jedynym powodem dla których nie dało się uchylić decyzji w sprawie wewnętrznych działek - WZ 384/11, WZ 383/1 i WZ 382/11 był fakt, iż poza wnioskodawcą nie dopuszczono do tych postępowań żadnych innych stron.

TOH Tryton pragnie wyrazić zdumienie dlaczego Urząd m.st. Warszawa - mimo przegranych spraw WSA oraz NSA - niezmiennie zezwala na podział integralnych inwestycji (o wspólnej infrastrukturze) na części, co zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania  decyzji środowiskowej, zwalnia z wykonania raportu ooś oraz ogranicza udział społeczny?

Nieuzyskanie decyzji środowiskowej przez inwestora narusza par. 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). Do takowych zalicza się garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Wspomnianymi obszarami ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku są obszary chronionego krajobrazu, na którym położona jest inwestycja. We wnioskach, o wydanie warunków zabudowy, inwestor określił ilość kondygnacji podziemnych na 1 do 2, a ich zsumowana powierzchnia wielokrotnie przekracza 0,2 ha..

Inwestycja przy ul. Kosmatki 63 położona jest 150-200 m od wyjątkowo cennego Zespołu Przyrodniczego Zakole Wawerskie. Zarówno na terenie inwestycji jak i Zakola Wawerskiego licznie bytują płazy, takie jak: żaba trawna (Rana arvalis), żaba moczarowa (Rana temporaria) oraz ropucha szara (Bufo bufo). Informacje o tych gatunkach znajdują się w ekofizjografii dla procedowanego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowaenia przestrzennego. Dlatego też TOH Tryton, organizacja społeczna o celu regulaminowym „ochrona płazów i gadów”, na podstawie art. 28, 29 i 31 kpa, będzie brała udział w wymienionych powyżej we wniosku postępowaniach, na prawach strony (załączam zaświadczenie o rejestracji oraz regulamin Stowarzyszenia). Zdaniem TOH Tryton inwestycja może niekorzystnie wpłynąć na poziom wód gruntowych na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Zakola Wawerskiego i zagrozić bagiennemu siedlisku płazów oraz innych chronionych gatunków (występujący tu bóbr europejski).

Według posiadanych przez TOH Tryton informacji, Urząd Dzielnicy Wawer nie reaguje na pisemne wnioski innych organizacji społecznych chcących wziąć udział w postępowaniach (np. Praskiej Wiosny). Ich pisma zostają miesiącami bez odpowiedzi. W związku z czym przypominam, iż jakiekolwiek decyzje wydane bez rozpatrzenia (pozytywnie lub negatywnie) tych wniosków, będą nieważne.

 
Powrót
zaskroniec 321.jpg


Copyright © TOH TRYTON