logo

20 kwietnia 2019
Reklama


Statut
 1. Postanowienia ogólne
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Ochrony Herpetofauny "Tryton" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
  3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
  4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Terenem działania Stowarzyszenia obszar całego kraju.
  6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
  7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Joanna Mazgajska
 2. Cel i środki działania
  1. Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona krajowych gatunków płazów i gadów.
  2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: społeczną, nieodpłatną działalność polegającą na:
   • Prowadzeniu badań przyrodniczych
   • Popularyzacji wiedzy dotyczącej płazów i gadów
   • Organizacji i uczestnictwie w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą polskiej herpetofauny
   • Występowaniu z wnioskami do organów państwowych i samorządowych
   • Występowaniu na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celem regulaminowym w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, związanych z ochroną herpetofauny i jej siedlisk, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
   • Opiniowaniu planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej
   • Przeprowadzaniu i przedstawianiu niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności regulaminowej.
   • Współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową
 
zaskroniec-321.jpg


Copyright © TOH TRYTON